Tietosuojaseloste

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), pankkitilin numero, henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi.
……………………………………. rekisteriasioiden yhteyshenkilönä ja henkilötietojen käsittelyn toteuttajana tässä mainoskampanjassa, FAST ČR, a.s., Říčany, U Sanitasu 1621, 251 01, Tšekki, Tšekin tasavallan rekisterinumero: 24777749 , Tšekin tasavallan veronumero: CZ24777749, käsittelee henkilötietojasi kampanjan toteuttamista varten asiakkaan nimenomaisella vapaaehtoisella suostumuksella.
Antamalla nimenomaisella suostumuksella hyväksyt, että tähän kampanjaan osallistumista varten antamasi henkilötietosi (nimi, sukunimi, pankkitilin numero, puhelinnumero, sähköpostiosoite, AP-koodi / Tilinumero / Tilausnumero) voidaan syöttää rekisteripitäjän rekisteriin; sekä kaikki FAST ČR -ryhmän jäsenet (Euroopan unionissa); sekä mikä tahansa yritys, tai mainostapahtuman järjestäjä (esim. tavaroiden lähettäminen, mainosmateriaalin jakelu)  voivat käyttää sitä mainoskampanjan toteuttamiseen, jos Järjestäjä edellyttää näiden henkilöiden noudattavan Euroopan parlamentin ja neuvoston tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 ja ja neuvoston 27 päivänä huhtikuuta 2016 antama asetus yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä tietosuojadirektiivi  95/46/EY kumoamisesta EU:n yleinen tietosuoja-asetuks L119.
……………………………………. rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja henkilötietojen käsittelyn toteuttaja FAST ČR, a.s., Říčany, U Sanitasu 1621, 251 01, Tšekki, Tšekin tasavallan rekisterinumero: 24777749 , Tšekin tasavallan veronumero: CZ24777749.
Katsotaan, että olet lukenut ja ymmärtänyt Kampanjan säännöt ja tämän tietosuojaselosteen ja että olet antanut nimenomaisen vapaaehtoisen suostumuksesi syöttämällä henkilötietosi tämän verkkosivuston rekisteröintilomakkeeseen ja täyttämällä vaaditun lomakkeen, osallistumalla Kampanjaan ja lähettämällä täytetyn lomakkeen osoitteeseen ................................... ................... (mainontakampanjal "Sencor100").
Lähettämällä pyynnön sähköpostiosoitteeseen …………………………., voit milloin tahansa pyytää rekisterinpitäjältä itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
Osallistumalla mainostoimintaan hyväksyt, että Järjestäjä ja rekisterinpitäjä voivat julkaista ja käyttää nimeäsi ja sukunimeäsi maksutta painetussa, ääni- ja videomateriaalissa.
Osallistumalla Kampanjaan ja lähettämällä rekisteröintitiedot rekisteröity vastaa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä, ja Jakamalla henkilötietonsa Kampanjaan osallistumista varten hyväksyt Kampanjan säännöt.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: mainoskampanjan "Sencor100" sääntöjen mukaisesti tehdyn sopimuksen täytäntöönpano.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: rekisterinpitäjä hallinnoi müüntikampanjan "Sencor100" aikana kerättyjä henkilötietoja rahat takaisin -takuun täyttämiseksi.
Tietoihin valtuutetut henkilöt: Asiakkaan antamia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Henkilötietojen säilytysaika: 5 vuotta Kampanjan päättymisestä; maksupalvelun osalta tietoja säilytetään 8 vuotta maksutapahtumasta lakiin perustuvilla syillä.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti ja huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Rekisterinpitäjän käsittelemänsä henkilötiedot on suojattu luvattomalta pääsyltä, muuttamiselta, julkaisemiselta, poistamiselta, vahingoittumiselta, tuhoamiselta .
Henkilötietojen käsittelystä vastaava toimittaa Asiakkaalle tämän pyynnöstä kopion käsiteltävistä henkilötiedoista.
Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen korjaamista tai muuttamista, joita rekisterinpitäjän on viipymättä noudatettava.
Rekisterinpitäjä poistaa Asiakkaan pyynnöstä Asiakkaan henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
- henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin;
- Asiakas peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn, vaikka tietojenkäsittelylle ei olisi muuta laillista perustetta;
- henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, ja ostaja vastustaa tietojen käsittelyä eikä ole perusteltua syytä käyttää tietojenkäsittelyn edun oikeuttaan;
- henkilötietoja on käsitelty laittomasti; tai
- henkilötiedot on poistettava Euroopan unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisen laillisen velvoitteen täyttämiseksi, joka koskee rekisterinpitäjää.
Jos rekisterinpitäjä on julkaissut henkilötietoja ja joutuu poistamaan ne tämän kohdan mukaisesti, ottaen huomioon käytettävissä olevat järjestelmät ja toteutuskustannukset, rekisterinpitäjän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin (mukaan lukien tekniset toimenpiteet) ilmoittaakseen henkilötietojen käsittelystä vastaavalle henkilölle, että rekisteröity henkilö on pyytänyt poistamaan linkit ja kopiot tai kaksoiskappaleet kyseisistä henkilötiedoista.
Edellä olevaa poistamista koskevaa säännöstä ei sovelleta tapauksissa, joissa tietojen käsittelyä vaaditaan, esim.
a) kun käytetään sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen oikeutta;
b) jos rekisterinpitäjä täyttää Euroopan unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisia velvollisuuksia käsitellä henkilötietoja joko yleisen edun vuoksi tai tarpeellisten tehtävien suorittamiseksi rekisterinpitäjälle siirrettyjen virallisten valtuuksien puitteissa;
c) kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi;
d) yleisen edun mukaista arkistointia varten, tieteellistä ja historiallista tutkimusta tai tilastollisia tarkoituksia varten ja tapauksissa, joissa tietojen poistamisoikeutta on todennäköisesti mahdotonta käyttää tai se vaarantaisi vakavasti tämän tietojenkäsittelyn; tai
e) oikeudellisten vaatimusten perustamiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.
Jos tietojen käsittelyä rajoitetaan edellä mainitun perusteella, tällaisia henkilötietoja, säilytystä lukuun ottamatta, voidaan käsitellä vain rekisteröidyn suostumuksella tai oikeudellisten vaatimusten perustamiseen, esittämiseen tai puolustamiseen tai toisen suojelemiseen. luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa rekisteröidylle, jonka pyynnöstä tietojenkäsittelyä rajoitetaan, ennen tietojenkäsittelyrajoituksen purkamista.